PROJEKTY ŠKOLY 2020/2021

FAREBNÁ JESEŇ

FAREBNÁ JESEŇ

Projekt každoročne prebieha vo všetkých triedach našej MŠ. Cieľom projektu je vnímať čaro a krásu jesennej prírody, poznať plody jesene, tvoriť z prírodného materiálu. Projekt je rozdelený na celý...

Viac

—————

ROZPRÁVKOVO

ROZPRÁVKOVO

Projekt sa uskutočňuje v mesiaci marec vo všetkých triedach školy . Cieľom  je prostredníctvom kníh a rozprávok  cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnostné...

Viac

—————

DEŇ ZEME

DEŇ ZEME

V apríli sa v našej MŠ uskutočňuje spoločná akcia na školskom dvore, aby sme si pripomenuli "Deň Zeme" rôznymi environmentálnymi hrami a činnosťami. Tento deň je však iba vyvrcholením...

Viac

—————

SPIEVAME SI PRE RADOSŤ

SPIEVAME SI PRE RADOSŤ

Školská prehliadka ľudových piesni v podaní malých spevákov z našej MŠ.  Cieľom  je nielen vyzdvihnúť spevácke zručnosti a  odvážne vystupovanie vybraných detí z jednotlivých tried,...

Viac

—————


PROJEKTY TRIED 2020/2021

Cvičenie je radosť

Zdokonaľovať u detí pohybové schopnosti a zručnosti prostredníctvom vhodných telesných...

Viac

—————

Šikovné rúčky

na rozvoj zmyslovej citlivosti na rozlišovanie farieb pri výtvarných aktivitách spojených...

Viac

—————

DFS Kamienok

Podporovať a rozvíjať u detí vzťah a kladný postoj k pohybu ako zdravému životnému štýlu a jeho...

Viac

—————

Potulky mestom

Citlivo utvárať kladný vzťah k rodnému mestu – Prešov a jeho blízkeho okolia,...

Viac

—————

Vezmi ma von

Objavovanie sveta prostredníctvom hry v prirodzenom vonkajšom prostredí. Podporiť ...

Viac

—————

Hry pre deti - V zdravom tele, zdravý duch

Tento projekt zložený z pohybových hier pre deti, ktoré sa hrajú po...

Viac

—————

„Čo dokážu moje rúčky“

Viesť  deti , aby objekt alebo architektúru vytvárali z hotových prvkov...

Viac

—————

"Usilovné včielky" - pracovné činnosti

Prostredníctvom jednoduchých hravých pracovných činností s materiálmi vyjadriť svoje...

Viac

—————

"Včielky" – výtvarné činnosti

Rozvíjať sociálne cítenie k rovesníkom a viesť deti k spolupráci v skupine pri...

Viac

—————

„Tancujúce lienky.“

Rozvíjať hudobnosť dieťaťa t.j elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky. Rozvíjať...

Viac

—————

"O živote, so životom, pre život"

 získavať pozitívne postoje k regionálnej kultúre - cez zvyky, obyčaje, piesne, nárečie k...

Viac

—————

Turistika, to je hračka.

podporovať pohybové aktivity v rámci skvalitnenia zdravého životného štýlu poznať...

Viac

—————