PaedDr. Jana Galeštoková, riaditeľka
 Materskej školy Antona  Prídavka 1,  Prešov

Tel.č.: 051/ 77 108 77

Email : msantonapridavka1@gmail.com

            msapridavka@centrum.sk    

 

Mgr. Monika Sidorová, zástupkyňa školy

    Prevádzka denne od 6:00 hod. do 17:00 hod.


Účet pre platenie stravy:

IBAN: 

SK05 7500 0000 0040 0842 1457

Variabilný symbol - 085

Správa pre prijímateľa - meno, priezvisko dieťaťa a triedaZákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na stravovanie za úhradu :

Bežné  stravovanie, mesačne  -  38,30  €   / 1,74 €  x  22 stravných dní na dieťa

Pri diete celiakia, mesačne -  45,10 € / 2,05 €   x  22 stravných dní na dieťa

Platba pri hmotnej núdzi na deň a dieťa: 12 €

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred, najneskôr do 25.dňa v mesiaci.

V mesiaci september do 4. 9. 2019


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov


+421.0517710877


Účet pre platenie školského príspevku:

Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným nariadením. 

 IBAN: 

SK27 7500 0000 0040 0842 1449 

Variabilný symbol - 330

Správa pre prijímateľa - meno  a priezvisko dieťaťa

Platba pre deti od 3 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov   mesačne sumou   20 € 

Platba pre deti od 3 rokov  bez trvalého pobytu v meste Prešov  mesačne sumou 40 € 

Platba pre deti do 3 rokov mesačne sumou   60 € 

Príspevok sa uhrádza do 8.dňa príslušného kalendárneho mesiaca