RADA ŠKOLY

  • Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
  • Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

  • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z. z. najmä:

k návrhu na úpravy v učebných plánoch

k návrhu rozpočtu,

k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu,

k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

k návrhu školského vzdelávacieho programu.

 

Predseda rady školy:             

Mgr. Beáta Hrbáľová

Členovia rady školy:

za pedagogických zamestnancov:           

Júlia Hanobíková

za nepedagogických zamestnancov:       

Tatiana Kravcová

za rodičov:                                             

Ing. Rudolf Šperňák

Andrea Semancová

Ing. Pavol Biroš 

delegáti MsZ:                                         

PhDr.Mikuláš Komanický

 Mgr. Ľudmila Kravčáková

PaedDr. Jitka Semivanová

späť na poradné orgány 

 


Zápisnice 

zo zasadnutí RŠ

 

Zasadnutie
23.10.2018
Zasadnutie
5.06.2018
Zasadnutie
7.03.2018
Zasadnutie
26.09.2017
Zasadnutie
15.06.2017
Zasadnutie
23.02.2017
Zasadnutie
06.10.2016
Zasadnutie
02.06.2016
Zasadnutie
16.03.2016
Ustanovujúce zasadnutie
16.03.2016