RADA ŠKOLY

Ustanovená dňom 18.6. 2020 v Prešove
Rada školy pri MŠ Antona Prídavka 1, Prešov, má 9 členov.
 

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

berie na vedomie koncepčný zámero rozvoja školy,  návrh na zrušenie školy a  skutočnosti uvedené v § 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z. z. najmä:

  návrh na úpravy v učebných plánoch

  návrh rozpočtu,

  návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

  správu o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

  správu o výsledkoch hospodárenia školy,

  koncepčný zámer rozvoja školy a  jeho vyhodnotenie,

  nformácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 návrh školského vzdelávacieho programu.

 

Predseda rady školy:             

Magdaléna Vargová

Členovia rady školy:

za pedagogických zamestnancov:           

Ivana Mikolajová, podpredseda RŠ, zapisovateľka

Anastázia Binderová

za nepedagogických zamestnancov:    Magdaléna Vargová

za rodičov:                                        

  •    Mgr. et Mgr. Andrej Dupej, PhD.       
  •                           

           RNDr. Danica Biroš Hronská, PhD.

           PaedDr. Erika Kofritová, PhD.

                            

 

delegáti MsZ:                         PhDr.  Ing.Svetlana Pavlovičová , MBA.          

Peter Šulík

                                               PaedDr. Slávka Čorejová