RADA ŠKOLY

  • Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
  • Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

  • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z. z. najmä:

k návrhu na úpravy v učebných plánoch

k návrhu rozpočtu,

k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu,

k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

k návrhu školského vzdelávacieho programu.

 

Predseda rady školy:             

Mgr. Beáta Hrbáľová

Členovia rady školy:

za pedagogických zamestnancov:           

Júlia Hanobíková

za nepedagogických zamestnancov:       

Tatiana Kravcová

za rodičov:                                             

Ing. Rudolf Šperňák

Andrea Semancová

Ing. Pavol Biroš 

delegáti MsZ:                                         

Ing. Jozef Demčák

                                                 PaedDr. Slávka Čorejová

Ing.Svetlana Pavlovičová 

späť na poradné orgány