Za jedálny lístok, prípravu  a výdaj jedla, za kvalitu a kvantitu jedla zodpovedá vedúca ŠJ Beáta Bednarčáková a hlavná kuchárka Janka Schvarczová. V ŠJ zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov / po 8,00 hod./ , hygienu ŠJ a príslušných kuchyniek.

Deťom sa v materskej škole podáva:  

 desiata    -  od   8:45 hod. do 9:00 hod. 

obed       -  od 11:15 hod. do 11:30 hod.                                                                    

 olovrant -  od 14:00 hod. do 14:15 hod.

Desiata, obed, olovrant sa začína podávať od najmladších detí. V najstaršej skupine sa podáva obed o 11:30 hod.

Zodpovednosť za stravovanie v jednotlivých pavilónoch  a triedach majú kuchárky:
 
 p. Kravcová - 5.+ 6. trieda   

p. Vašigová - 3.+ 4. trieda  

p. Valušová - 1.+ 2.trieda

Súčasťou jedla je pitný režim. Okrem vyššie uvedeného dostávajú deti vodu a čaj v priebehu celého dňa aj  počas pobytu vonku.  V školskej kuchyni je k dispozícií automat s pitnou vodou pre deti i zamestnancov materskej školy. Do MŠ sa prijímajú deti s diétnym stravovaním - celiakia po predložení lekárskeho potvrdenia od špeciálneho lekára – gastroenterológa, ktoré platí na školský rok.

O alergických prejavoch dieťaťa na druh potravy informuje rodič triednu učiteľku a tá následne vedúcu školskej jedálne.      

Za organizáciu a priebeh stolovania zodpovedajú učiteľky v triede. V maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup. Staršie deti používajú pri stolovaní v čase obeda kompletný príbor, mladšie používajú lyžicu a vidličku, najmladšie len lyžicu. Deti, ktoré opúšťajú MŠ hneď po obede sa môžu vrátiť pre olovrant v čase jeho výdaja, alebo po dohode s riaditeľkou aj inak. Do materskej školy rodič ráno nenosí dieťaťu žiadnu domácu stravu.

V MŠ je zakázané podávať deťom stravu pripravenú doma a nápoje s obsahom kysličníka uhličitého.

 

Naša školská jedáleň je zapojená do celospoločenských programov: Školský mliečny program a Školské ovocie.