Za jedálny lístok, prípravu  a výdaj jedla, za kvalitu a kvantitu jedla zodpovedá vedúca ŠJ Katarína Ancinová a hlavná kuchárka Janka Schvarczová. V ŠJ zabezpečuje zisťovanie počtu stravníkov / o 8,00 hod./ , hygienu ŠJ a príslušných kuchyniek.

Deťom sa v materskej škole podáva:   desiata, obed, olovrant    

Desiata, obed, olovrant sa začína podávať od najmladších detí. V najstaršej skupine sa podáva obed najneskôr o 12:00 hod.

 
Súčasťou jedla je pitný režim. Okrem vyššie uvedeného dostávajú deti vodu a čaj v priebehu celého dňa aj  počas pobytu vonku.  V školskej kuchyni je k dispozícií automat s pitnou vodou pre deti i zamestnancov materskej školy. Do MŠ sa prijímajú deti s diétnym stravovaním - celiakia po predložení lekárskeho potvrdenia od špeciálneho lekára – gastroenterológa, ktoré platí na školský rok.

O alergických prejavoch dieťaťa na druh potravy informuje rodič triednu učiteľku a tá následne vedúcu školskej jedálne.      

Za organizáciu a priebeh stolovania zodpovedajú učiteľky v triede. V maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup. Staršie deti používajú pri stolovaní v čase obeda kompletný príbor, mladšie používajú lyžicu a vidličku, najmladšie len lyžicu. Deti, ktoré opúšťajú MŠ hneď po obede sa môžu vrátiť pre olovrant v čase jeho výdaja, alebo po dohode s riaditeľkou aj inak. Do materskej školy rodič ráno nenosí dieťaťu žiadnu domácu stravu.

V MŠ je zakázané podávať deťom stravu pripravenú doma a nápoje s obsahom kysličníka uhličitého.

 

Naša školská jedáleň je zapojená do celospoločenských programov: Školský mliečny program a Školské ovocie.