Úhrada poplatku za stravu v ŠJ

Poplatok na stravovanie  je  1,29 € na deň a dieťa. Výnimku tvoria rodičia poberajúci dávky v hmotnej núdzi / po predložení rozhodnutia/. Stravné sa uhrádza  do 5. dňa v  kalendárnom  mesiaci.  

K presnému výpočtu stravných dní na dieťa je potrebné, aby rodič dodržiaval podmienky vyhlasovania dieťaťa zo stravy . 

Platba na mesiac a dieťa je 28,38 € ( za 22 stravných dní).

Poplatok pri diétnom stravovaní – celiakia je stravná jednotka na deň a dieťa 1,54 €

Zákonný zástupca, ktorý je v hmotnej núdzi prispieva na stravu 0,29 € na deň a dieťa

Na čiastočnú úhradu nákladov  v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa sumou 0,10 € na jedno hlavné jedlo. Táto suma je  zahrnutá v poplatku  1,29 € a  diétne stravovanie 1,54 €.

Účet pre platenie stravy:

IBAN: SK05 7500 0000 0040 0842 1457

Variabilný symbol - 085

Správa pre prijímateľa - meno, priezvisko dieťaťa a trieda

 

V stravnom poplatku je zarátaná : desiata – obed - olovrant. Jednotlivé časti nie je možné neuhradiť alebo odpočítať.

V prípade nepravidelnej úhrady poplatkov alebo porušovania výzvy k úhrade, môže riaditeľstvo MŠ rozhodnúť o prerušení dochádzky / do vyrovnania poplatkov/ alebo o vylúčení dieťaťa z MŠ.

Platby za  stravu je nutné realizovať len bezhotovostným platobným stykom – trvalý príkaz, internetbanking, priamy vklad na účet alebo poštou poukážkou.

Počas letných prázdnin, kedy je prevádzka prerušená na 6 týždňov sa počas prevádzky na deň a dieťa sa uhrádza  v hotovosti.

Pri platbe súrodencov  je možné použiť spoločnú platbu účet pre školský príspevok a pre stravné, len je potrebné  označiť mená  a priezviská detí.

Preplatky stravného  budú vrátené na účet zákonného zástupcu  na konci školského roka.

Počas mesiacov júl, august je zákonný zástupca povinný zastaviť platby stravného.