Úhrada poplatku za stravu v ŠJ

 

Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant 0,26 + réžia 0,20)

Diétne stravovanie        2,05 € (desiata 0,46+ obed 1,08 + olovrant 0,31 + réžia 0,20)

paušálne sumou:           38,30 € bežné stravovanie dieťaťa

                                        45,10 € diétne stravovanie dieťaťa

                                       12,00 € stravovanie dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu,  teda dieťa, ktoré má rok pred plnením školskej dochádzky -  predškoláci   

                                           ( 0,54 € na deň + 1,20 € )

 

na číslo účtu   SK05 7500 0000 0040 0842 1457

Variabilný 085

Správa pre prijímateľa - meno, priezvisko dieťaťa a  číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje

Príklad: (XY, 1. trieda)

 

V stravnom poplatku je zarátaná : desiata – obed - olovrant. Jednotlivé časti nie je možné neuhradiť alebo odpočítať.

V prípade nepravidelnej úhrady poplatkov alebo porušovania výzvy k úhrade, môže riaditeľstvo MŠ rozhodnúť o prerušení dochádzky / do vyrovnania poplatkov/ alebo o vylúčení dieťaťa z MŠ.

Platby za  stravu je nutné realizovať len bezhotovostným platobným stykom – trvalý príkaz, internetbanking, priamy vklad na účet alebo poštou poukážkou do 20.dňa predošlého mesiaca.

Počas letných prázdnin, kedy je prevádzka prerušená na 6 týždňov sa počas prevádzky na deň a dieťa sa uhrádza  v hotovosti.

Pri platbe súrodencov  je možné použiť spoločnú platbu účet pre školský príspevok a pre stravné, len je potrebné  označiť mená  a priezviská detí.

Preplatky stravného  budú vrátené na účet zákonného zástupcu  na konci školského roka.

Počas mesiacov júl, august je zákonný zástupca povinný zastaviť platby stravného.