O Z N A M o zmene platieb za stravné, s platnosťou od 1.9.2023

V súlade s novým VZN č. 10/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, s účinnosťou od 1.9.2023 dochádza k zmene finančného príspevku na jedlo, ktoré uhrádza rodič, takto:

  • Stravné na 1 deň je pre deti MŠ:                                                                           2,10 €
  • Stravné  na 1 deň pre deti MŠ s dotáciou /predškoláci/                                     0,70 € /dotácia od štátu 1,40€  + rodič doplatí 0,70 € =  plná suma 2,10 €/
  • Stravné na 1 deň pre dieťa s diétou      / celiakia/ :                                             2,50 €
  • Stravné na 1 deň pre dieťa s diétou a s dotáciou /predškolák/:                        1,10 € /dotácia od štátu 1,40 € + rodič doplatí 1,10 € = plná suma 2,50 €/

Pozn.: Dotácia 1,40 € platí pre deti v predškolskom stupni materskej školy.

V súlade s novým VZN č. 10/2023 dochádza zároveň od 1.9.2023 k povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa uhradiť paušálnu mesačnú sumu 8,00 eur a to v prípade, ak bolo v danom mesiaci odobrané aspoň jedno hlavné jedlo. /to znamená, že rodič uhradí stravné podľa počtu dní v mesiaci + paušálnu sumu 8,00 eur, ak dieťa bolo aspoň 1 deň v mesiaci v materskej škole/.

Stravné sa uhrádza mesiac vopred od 20. do 22. dňa v mesiaci.

Výška paušálnej sumy sa nemení: bežná strava 50,00€   (42+8 )

                                                           diétna strava 59,00€  ( 51 +8 €)

                                                           predškoláci 30,00€  ( 22+8 €)


na číslo účtu   SK05 7500 0000 0040 0842 1457

Variabilný 085

Správa pre prijímateľa - meno, priezvisko dieťaťa a  číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje

Príklad: (XY, 1. trieda)

Platby za  stravu je nutné realizovať len bezhotovostným platobným stykom – trvalý príkaz, internetbanking, priamy vklad na účet alebo poštou poukážkou od 20.dňa  najneskôr do 22. dňa predošlého mesiaca.

V prípade nepravidelnej úhrady poplatkov alebo porušovania výzvy k úhrade, môže riaditeľstvo MŠ rozhodnúť o prerušení dochádzky / do vyrovnania poplatkov/ alebo o vylúčení dieťaťa z MŠ.

Pri platbe súrodencov  je možné použiť spoločnú platbu účet pre školský príspevok a pre stravné, len je potrebné  označiť mená  a priezviská detí. Preplatky stravného  budú vrátené na účet zákonného zástupcu  na konci školského roka.

VZN 10-2023 o poplatkoch.pdf