Úhrada poplatku za stravu v ŠJ

Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant 0,26 + réžia 0,20)

            Diétne stravovanie        2,05 € (desiata 0,46+ obed 1,08 + olovrant 0,31 + réžia 0,20)

            paušálne sumou:                   38,30 € bežné stravovanie dieťaťa

                                                           45,10 € diétne stravovanie dieťaťa

                        12,00 € stravovanie dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu, teda dieťa, ktoré má rok pred plnením školskej dochádzky -  predškoláci       ( 0,54 € na deň + 1,20 € )

 

 

  1. na číslo účtu   SK05 7500 0000 0040 0842 1457

  

Variabilný 085

Správa pre prijímateľa - meno, priezvisko dieťaťa a trieda

 

V stravnom poplatku je zarátaná : desiata – obed - olovrant. Jednotlivé časti nie je možné neuhradiť alebo odpočítať.

V prípade nepravidelnej úhrady poplatkov alebo porušovania výzvy k úhrade, môže riaditeľstvo MŠ rozhodnúť o prerušení dochádzky / do vyrovnania poplatkov/ alebo o vylúčení dieťaťa z MŠ.

Platby za  stravu je nutné realizovať len bezhotovostným platobným stykom – trvalý príkaz, internetbanking, priamy vklad na účet alebo poštou poukážkou.

Počas letných prázdnin, kedy je prevádzka prerušená na 6 týždňov sa počas prevádzky na deň a dieťa sa uhrádza  v hotovosti.

Pri platbe súrodencov  je možné použiť spoločnú platbu účet pre školský príspevok a pre stravné, len je potrebné  označiť mená  a priezviská detí.

Preplatky stravného  budú vrátené na účet zákonného zástupcu  na konci školského roka.

Počas mesiacov júl, august je zákonný zástupca povinný zastaviť platby stravného.

 


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov


+421.0517710877