Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant 0,26 + réžia 0,30) = 1,84 € ( krát 21 dní)

Diétne stravovanie        2,05 € (desiata 0,46+ obed 1,08 + olovrant 0,31 + réžia 0,30) = 2,15

paušálne sumou:           38,70 € bežné stravovanie dieťaťa

                                        45,10 € diétne stravovanie dieťaťa

                        

POZOR! ZMENA V ZÁKONE

 - ak si uplatníte  dotácie na stravu , nedostanete daňový bonus. To sa týka detí 5-6 ročných. 


na číslo účtu   SK05 7500 0000 0040 0842 1457

Variabilný 085

Správa pre prijímateľa - meno, priezvisko dieťaťa a  číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje

Príklad: (XY, 1. trieda)

Platby za  stravu je nutné realizovať len bezhotovostným platobným stykom – trvalý príkaz, internetbanking, priamy vklad na účet alebo poštou poukážkou od 20.dňa  najneskôr do 25. dňa predošlého mesiaca.

20. augusta 2022 - noví rodičia - nastavte si prosím trvalý príkaz , odporúčame, vždy  20. deň v mesiaci.Strava sa platí vopred, teda 20. augusta platíte na september. ( 20.9. na október, 20.10. na november atď).

V prípade nepravidelnej úhrady poplatkov alebo porušovania výzvy k úhrade, môže riaditeľstvo MŠ rozhodnúť o prerušení dochádzky / do vyrovnania poplatkov/ alebo o vylúčení dieťaťa z MŠ.

Pri platbe súrodencov  je možné použiť spoločnú platbu účet pre školský príspevok a pre stravné, len je potrebné  označiť mená  a priezviská detí. Preplatky stravného  budú vrátené na účet zákonného zástupcu  na konci školského roka.