Od 1. mája 2021 sa poplatky zvýšili o 10 centov. ( zmenu určil zriaďovateľ) nie riaditeľka školy.

Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant 0,26 + réžia 0,30) = 1,84 € ( krát 21 dní)

Diétne stravovanie        2,05 € (desiata 0,46+ obed 1,08 + olovrant 0,31 + réžia 0,30) = 2,15

paušálne sumou:           38,70 € bežné stravovanie dieťaťa

                                        45,10 € diétne stravovanie dieťaťa

                          12,00 € stravovanie dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu,  teda dieťa, ktoré má rok pred plnením školskej  dochádzky -  predškoláci ( 0,54 € na deň + 1,20 € ) 

             

POZOR! ZMENA V ZÁKONE

 - ak si uplatníte  dotácie na stravu , nedostanete daňový bonus. To sa týka detí ktoré dovŕšili 6 rokov. 

 Ostatné 5 ročné deti majú aj dotácie na stravu aj daňový bonus ale len do dovŕšenia 6 -tich rokov veku dieťaťa.

Narodení od 1.9.2015 do 31.8.2016 (od 5 rokov do šesť rokov) majú platiť za stravu takto:  (štát )1,30 + rodič 0,24 (doplatok k stravného norme) + rodič 0,30 (réžia podľa VZNč.6/2021)=1,84 €.

 Rodič zaplatí za stravu predškoláka 0,54x21= 11,34 €. Paušálne na mesiac 12 €. 

na číslo účtu   SK05 7500 0000 0040 0842 1457

Variabilný 085

Správa pre prijímateľa - meno, priezvisko dieťaťa a  číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje

Príklad: (XY, 1. trieda)

Platby za  stravu je nutné realizovať len bezhotovostným platobným stykom – trvalý príkaz, internetbanking, priamy vklad na účet alebo poštou poukážkou do 20.dňa predošlého mesiaca.

20. augusta 2021 - noví rodičia - nastavte si prosím trvalý príkaz , vždy od 20. dňa v mesiaci.Strava sa platí vopred, teda 20. augusta platíte na september.

V prípade nepravidelnej úhrady poplatkov alebo porušovania výzvy k úhrade, môže riaditeľstvo MŠ rozhodnúť o prerušení dochádzky / do vyrovnania poplatkov/ alebo o vylúčení dieťaťa z MŠ.

Pri platbe súrodencov  je možné použiť spoločnú platbu účet pre školský príspevok a pre stravné, len je potrebné  označiť mená  a priezviská detí. Preplatky stravného  budú vrátené na účet zákonného zástupcu  na konci školského roka.