"Včielky" – výtvarné činnosti

  • Rozvíjať sociálne cítenie k rovesníkom a viesť deti k spolupráci v skupine pri spoločnom tvorení
  • Vhodne využívať a spracúvať  materiály pri tvorbe výrobkov
  • oboznámiť sa s rôznymi kresliacimi nástrojmi a technikami maľovania
  • Rozvíjať farebné cítenie dieťaťa, jeho schopnosť vnímať farbu,s primárnych farieb vymiešavať sekundárne farby a  experimenty so škvrnou a farbou.
  • Rozvíjať a podporovať  umelecké cítenie u detí
  • Viesť  dieťa k spoznávaniu vizuálnej kultúry a rôznych druhov výtvarného umenia a formovať jeho vzťah k umeniu.
  • Spoznávať a správne používať maliarsku techniku - temperové farby, akvarelové (vodové) farby a pri tematickej kresbe - kresba tušom a dokolorovanie akvarelovými farbami
  • Rozvíjať kognitívne a nonkognitívne charakteristiky osobnosti  dieťaťa, rozvíjať  jeho predstavivosť a emocionality.
  • sprostredkovať  informácie, poznatky  cez zmyslové vnímanie detí