"Usilovné včielky" - pracovné činnosti

 • Prostredníctvom jednoduchých hravých pracovných činností s materiálmi vyjadriť svoje predstavy, fantáziu a tvorivosť, elementárne pracovné schopnosti, zručnosti a návyky.                                                                                                                                                  
 • Zvládnuť zručnosti pri používaní nástrojov v bežnom  živote.                                                                            
 • Zvládnuť úkony bežného dňa.
 • Rozvíjať svalovú činnosť rúk a najmä drobného svalstva ruky
 • V najnižšej možnej miere eliminovať motorický nepokoj.
 • Zdokonaľovať senzomotorickú a najmä vizuomotorick kontrolu.                                                                           
 • Podnecovať motiváciu a záujem o pracovnú činnosť, utvárať zmysel pre povinnosť.                                                   
 • Prebúdzať pozitívny vzťah k pracovným činnostiam, pracovnej morálke.                                                                       
 • Rozvíjať pozorovacie schopnosti, podnecovať dôkladnosť, presnosť, precíznosť.                                                                                       
 • Posilňovať pozitívny vzťah k svojmu zdraviu a k zdraviu iných.                                                                                                                                      
 • Utvárať pozitívny vzťah k prírode.                                                                                                                                                             
 • Prebúdzať enviromentálne a elementárne ochranárske postoje.