„Tancujúce lienky.“

  • Rozvíjať hudobnosť dieťaťa t.j elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky.
  • Rozvíjať schopnosť  reagovať na hudbu a stvárňovať ju pohybom, tancom, gestom, vyjadriť rytmus a charakter piesne (krok, chôdza dopredu, dozadu, na mieste, beh),
  • pohybom  vyjadriť v hudbe vysoko, nízko, stúpanie a klesanie melódie, silno, slabo, pomaly, rýchlo,
  • stvárňovať a vyjadrovať náladu, vytvárať jednoduché sprievody hrou na tele napr. tlieskanie
  • Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj 3/4 takte.
  • Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách 
  •  Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným pohybom
  • Pohybová telesná zdatnosť