Potulky mestom

  • Citlivo utvárať kladný vzťah k rodnému mestu – Prešov a jeho blízkeho okolia, spoznávať jeho zaujímavosti, 
  • viesť deti k poznávaniu blízkeho okolia, jeho históriu, kultúru, prostredie v ktorom žijú, hrajú sa so svojimi blízkymi
  • poznávať krásy okolitej prírody, vzbudiť  záujem u detí o problematiku ochrany prírody a uplatniť návyky osobnej   zodpovednosti za stav prostredia v akom žijú
  • vychovávať prostredníctvom prírody, rozvíjať u detí  emocionálny vzťah k poznávacej skutočnosti
  • vytvárať pozitívny vzťah detí k okolitej prírode na základe praktickej skúsenosti, prostredníctvom zážitkového učenia