číslo účtu - školné

Účet pre platenie školského príspevku:

Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným nariadením. 

 IBAN: SK27 7500 0000 0040 0842 1449 

Variabilný symbol - 330

Správa pre prijímateľa - meno  a priezvisko dieťaťa a uvádzajte aj triedu, do ktorej dieťa chodi. (príklad: XY 1. trieda)

Platba pre deti od 2 -  do 5 rokov - mesačne sumou 20 € 

Príspevok sa uhrádza v  1.deň  príslušného kalendárneho mesiaca

Teda trvalý príkaz treba zadať na 1. dňa v mesiaci.
 

Neplatia už 20 eur mesačne ( školné): 

 5 ročné deti z 5. triedy ( Lienky)
5-6 ročné  deti z 3. triedy ( Žabky).