ŠKOLNÉ PLATBA - termín a číslo účtu na školné od 1.9.

Účet pre platenie školského príspevku:

Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným nariadením. 

 IBAN: SK27 7500 0000 0040 0842 1449 

Variabilný symbol - 330

Správa pre prijímateľa - meno  a priezvisko dieťaťa a uvádzajte aj triedu, do ktorej dieťa chodi. (príklad: XY číslo triedy)

Platba pre deti od 2 -  do 5 rokov - mesačne sumou 34 € . 

5-6 ročné deti školné neplatia vôbec

Príspevok sa uhrádza v  1.deň  príslušného kalendárneho mesiaca

Teda trvalý príkaz treba zadať na 1. dňa v mesiaci. ( NIE skôr!!!)
Pozor na poľskú banku, tam odporúčame dať trvalý príkaz na 2.alebo 3.dňa v mesiaci.
 

Školné (34 eur) neplatia:

 5 -6 ročné deti z 2. triedy ( Motýliky)

5-6 ročné  deti zo 6. triedy (  12 detí - Sovičky).

5 - 6 ročné deti z 3. triedy (  4 deti - Žabky)