POPLATKY ZA ŠKOLU

Účet pre platenie školského príspevku:

Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným nariadením. 

 IBAN: SK27 7500 0000 0040 0842 1449 

Variabilný symbol - 330

Správa pre prijímateľa - meno  a priezvisko dieťaťa a uvádzajte aj triedu, do ktorej dieťa chodi. (príklad: XY 1. trieda)

Platba pre deti od 2 - 5 rokov - mesačne sumou 20 € ( od 1. mája 2021 - zmena , všetky deti rovnako)

Príspevok sa uhrádza v  1.deň  príslušného kalendárneho mesiaca

Teda trvalý príkaz treba zadať na 1. dňa v mesiaci.
Deti, ktoré budú mať do 31.8.2021 vek 6 rokov, školné už neplatia!  
Trieda mravceky,
 5 detí v triede lienok 
3 deti v triede žabiek.