DFS Kamienok

  • Podporovať a rozvíjať u detí vzťah a kladný postoj k pohybu ako zdravému životnému štýlu a jeho vplyv na duševnú rovnováhu.
  • Stimulovať deti  k získavaniu poznatkov o tradíciách a ľudovej kultúre Slovenska so zameraním na  šarišský región.
  • Rozvíjať sociálne cítenie k rovesníkom a iným ľuďom, hudobné, pohybové a rytmické cítenie prostredníctvom ľudových pásiem a choreografií.