25.01.2019 11:17

O podmienkach k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Vzhľadom k zmene zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciach, § 4 ods.3 Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR, s účinnosťou od 01. 01. 2019 poskytne dotáciu na stravu dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a ktoré je prítomné na vyučovacom procese.


Štát v hodnote : 1,20 €
Rodič uhradí:    0,54 €
Spolu:               12 eur na mesiac

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, okrem platby za stravu, platí 20 eur jednorázovo na školský rok. Bližšie informácie vysvetlí vedúca ŠJ. Je to nariadenie mesta Prešov.

 

Keďže stravné  bolo inkasované formou trvalého príkazu, preplatok, ktorý Vám vznikol bude použitý na vykrytie vyššie uvedenej úhrady. 

Rodičia detí, ktoré nemajú preplatky, príp. sú menšie ako potrebná záloha, budú menovite vyzvaní na úhradu stravného.

Zákonný zástupca dieťaťa predškoláka je povinný zrušiť trvalý príkaz na stravu.

Konečný preplatok Vám bude zaslaný na konci šk. roka, na účet, ktorý ste uviedli na Zápisnom lístku stravníka.

V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ, je každý rodič povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravy deň vopred do 13:00 hod alebo v daný deň  od 6:30 hod - najneskôr do 7:45 hod.

na tel. čísle 051/77 108 77

V prípade ochorenia dieťaťa ráno, rodič bude mať možnosť prevziať obed v čase od 11:30 hod. – 12:00 hod. v triede, ktorú dieťa navštevuje.

 Beáta Bednarčáková,                                                 PaedDr. Jana Galeštoková

       vedúca ŠJ                                                                    riaditeľka MŠ

—————

Späť