25.01.2019 11:17

O podmienkach k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Vzhľadom k zmene zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciach, § 4 ods.3 Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR, s účinnosťou od 01. 01. 2019 poskytne dotáciu na stravu dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a ktoré je prítomné na vyučovacom procese.


Štát v hodnote : 1,20 €
Rodič uhradí:    0,54 €
Spolu:               12 eur na mesiac

 

V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ, je každý rodič povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravy deň vopred do 13:00 hod .

na tel. čísle 051/77 108 77

V prípade ochorenia dieťaťa ráno, rodič bude mať možnosť prevziať obed v čase od 11:30 hod. – 12:00 hod. v triede, ktorú dieťa navštevuje, ale musí to ráno, do 8 hod., telefonicky oznámiť do kuchyne.

 Tatiana Kravcová                                            PaedDr. Jana Galeštoková

       vedúca ŠJ                                                                    riaditeľka MŠ

—————

Späť