Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, podľa zakona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Od 1.1.2013 sú zmluvy,objednávky a faktúry MŠ uverejňované na Portáli Informačného systému samosprávy mesta Prešov

https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=779:0:

 

 

   ZMLUVY

Materská škola 

Školská jedáleň

OBJEDNÁVKY

Materská škola Školská jedáleň 

Faktúry 

Materská škola