Rada školy

Rada školy pri MŠ Antona Prídavka 1, Prešov, má 9 členov.
 

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

berie na vedomie koncepčný zámero rozvoja školy,  návrh na zrušenie školy a  skutočnosti uvedené v § 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z. z. najmä:

  návrh na úpravy v učebných plánoch

  návrh rozpočtu,

  návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

  správu o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

  správu o výsledkoch hospodárenia školy,

  koncepčný zámer rozvoja školy a  jeho vyhodnotenie,

  nformácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

 návrh školského vzdelávacieho programu.

 

Predseda rady školy:             

Mgr. Beáta Hrbáľová

Členovia rady školy:

za pedagogických zamestnancov:           

Júlia Hanobíková

za nepedagogických zamestnancov:       

Tatiana Kravcová

za rodičov:                                             

                                  Ing. Rudolf Šperňák

                                 Andrea Semancová, ukončila členstvo k 30.6. 2019 ( odchod dieťaťa do školy)

                                    Ing. Pavol Biroš , ukončil členstvo k 30.6. 2019 ( odchod dieťaťa do školy)

delegáti MsZ:                                         

Ing. Jozef Demčák

                                                 PaedDr. Slávka Čorejová

Ing.Svetlana Pavlovičová , MBA.V mesiaci marec 2020 zaniká funkcia a  členstvo menovaným členom a Rada školy sa volí nanovo.
 

Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov


+421.0517710877