ZÁPIS DO MŠ od 3.5. 2021 - 17.5. 2021

ZAPIS DETÍ

MŠ Antona Prídavka 1, Prešov 

Zápis detí sa koná v čase od -  03. 05. 2021  -  do  - 17. 05. 2021

kontakt:zapisdomsap1@gmail.com

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE PRE:  

Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta 2021.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v tomto roku navštevuje našu materskú školu, kontinuálne pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov do 31.8. 2021 a zatiaľ nechodí do našej MŠ, podá žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy prioritne podľa určenej spádovej oblasti v mieste trvalého bydliska dieťaťa alebo podľa uváženia v inej ako spádovej materskej škole.

Spád Materskej školy Antona Prídavka 1, Prešov, podľa určenia zriaďovateľom mesta Prešov, tvoria ulice:  Antona Prídavka, Tomašíková, Prostejovská od čísla: (9-31) a (22 – 34)a  (40 – 60)  a 37,39.,Starej tehelni č.6, Námestie biskupa Vasiľa Hopka

K evidencii sú potrebné 2 dokumenty:  Písomná žiadosť a Lekárske potvrdenie. Obidva dokumenty si stiahnete tu: 

Prihláška dieťaťa na výchovu a vzdelávanie v MŠ.docx 

Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa.docx 

Presnú organizáciu k zápisu a doručovania  si nájdete tu:  ZAPIS DETÍ MŠ AP 5-2021.docx 

PODMIENKY PRIJATIA:

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len „potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti“).

Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Na predprimárne vzdelávanie:

- sa prednostne budú prijímať deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné podľa spádovej oblasti – ktorú určí zriaďovateľ školy mesto Prešov.

- prijatie dieťaťa od dovŕšenia dvoch rokov, podľa kapacitných možností materskej školy, škola má vytvorené materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

- požiadavkou je, aby nenosilo plienku, malo osvojené základné sebaobslužné návyky.

 Ostatné podmienky prijímania detí do MŠ:

V prípade voľných kapacít, pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o prijatie detí, budú prednostne prijaté deti:

- ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku.

- ktoré dosiahnu 4 roky veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku.

 ktoré dosiahnu 3  roky veku do 31. 08. nasledujúceho kalendárneho roku.

- Súrodenci detí, ktoré pokračujú v predprimárnom vzdelávaní na škole

- podľa kapacitných a personálnych možností

 

  

Teší nás ak ste si vybrali pre Vaše dieťa práve našu školu.

Ak chcete vedieť ešte viac pozrite si naše web sídlo:

 

 

PaedDr. Jana Galeštoková

riaditeľka školy