číslo účtu strava

 

Bežné stravovanie         2,40 € (desiata 0,50+ obed 1,20 + olovrant 0,40 + réžia 0,30) = spolu platíte 2,40 

Diétne stravovanie        2,80 € (desiata 0,60+ obed 1,40 + olovrant 0,50 + réžia 0,30) = spolu platíte 2,80 

 

paušálne sumou:           50,00 € bežné stravovanie dieťaťa

                                        59,00 € diétne stravovanie dieťaťa

              

              na číslo účtu   SK05 7500 0000 0040 0842 1457

Variabilný 085

Dôležité!!!! - Správa pre prijímateľa - meno, priezvisko dieťaťa a  číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje

 

Platby za  stravu je nutné realizovať len bezhotovostným platobným stykom – trvalý príkaz, internetbanking, priamy vklad na účet  v 20.deň predošlého mesiaca.

Preplatky stravného  budú vrátené na účet zákonného zástupcu  na konci školského roka.

Počas mesiacov júl, august je zákonný zástupca povinný zastaviť platby stravného.

Počítajte s vyššou sumou na stravu, určuje ministerstvo.