číslo účtu strava

Od 1. mája 2021 sa poplatky zvýšili o 10 centov. ( zmenu určil zriaďovateľ)

Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant 0,26 + réžia 0,30) = 1,84

Diétne stravovanie        2,05 € (desiata 0,46+ obed 1,08 + olovrant 0,31 + réžia 0,30) = 2,15

 

paušálne sumou:           38,70 € bežné stravovanie dieťaťa

                                        45,10 € diétne stravovanie dieťaťa

               12,00 € stravovanie dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu,teda dieťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky -  predškoláci   (5-6 ročné deti)

                                           ( 0,54 € na deň + 1,20 € )

                  18,00 € stravovanie dieťaťa s diétou, ktoré má nárok na dotáciu, ( 5-6 ročné deti), teda dieťa, ktoré má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky -  predškoláci   

              na číslo účtu   SK05 7500 0000 0040 0842 1457

Variabilný 085

Správa pre prijímateľa - meno, priezvisko dieťaťa a  číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje

Príklad: (XY, 1. trieda)

Platby za  stravu je nutné realizovať len bezhotovostným platobným stykom – trvalý príkaz, internetbanking, priamy vklad na účet alebo poštou poukážkou do 20.dňa predošlého mesiaca.

Preplatky stravného  budú vrátené na účet zákonného zástupcu  na konci školského roka.

Počas mesiacov júl, august je zákonný zástupca povinný zastaviť platby stravného.