číslo účtu strava

 

Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant 0,26 + réžia 0,30) = 1,84

Diétne stravovanie        2,05 € (desiata 0,46+ obed 1,08 + olovrant 0,31 + réžia 0,30) = 2,15

 

paušálne sumou:           38,70 € bežné stravovanie dieťaťa

                                        45,10 € diétne stravovanie dieťaťa

              

              na číslo účtu   SK05 7500 0000 0040 0842 1457

Variabilný 085

Správa pre prijímateľa - meno, priezvisko dieťaťa a  číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje

Príklad: (XY, 1. trieda)

Platby za  stravu je nutné realizovať len bezhotovostným platobným stykom – trvalý príkaz, internetbanking, priamy vklad na účet  od 20.dňa predošlého mesiaca do 25. dňa predošlého mesiaca.

Preplatky stravného  budú vrátené na účet zákonného zástupcu  na konci školského roka.

Počas mesiacov júl, august je zákonný zástupca povinný zastaviť platby stravného.

Počítajte s vyššou sumou na stravu, určuje ministerstvo. Odporúčame platobný príkaz dať až v októbri (alebo od 20.9.), ak už budeme vedieť sumy.