číslo účtu strava

 

Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant 0,26 + réžia 0,30) = spolu platíte 1,84

Diétne stravovanie        2,05 € (desiata 0,46+ obed 1,08 + olovrant 0,31 + réžia 0,30) = spolu platíte 2,15

 

paušálne sumou:           38,70 € bežné stravovanie dieťaťa

                                        45,10 € diétne stravovanie dieťaťa

              

              na číslo účtu   SK05 7500 0000 0040 0842 1457

Variabilný 085

Dôležité!!!! - Správa pre prijímateľa - meno, priezvisko dieťaťa a  číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje

 

Platby za  stravu je nutné realizovať len bezhotovostným platobným stykom – trvalý príkaz, internetbanking, priamy vklad na účet  v 20.deň predošlého mesiaca.

Preplatky stravného  budú vrátené na účet zákonného zástupcu  na konci školského roka.

Počas mesiacov júl, august je zákonný zástupca povinný zastaviť platby stravného.

Počítajte s vyššou sumou na stravu, určuje ministerstvo.