STRAVA PLATBA - pre všetkých rodičov

Platba v 20.deň v predošlom mesiaci ( 20. augusta platíte na september)

bežná strava 50,00 eur.
diéta strava 59,00 eur
predškoláci  30 eur ( 2. trieda, 4 deti z 3.triedy a 12 deti zo 6.triedy)

POZOR!!!! diéty sú len deti s potvrdením od gastrológa na celiakiu. Aktualizované každý školský rok nové.Všetci ostatní platia bežnú sumu.

Ak je dieťa intolerantné na niečo, treba osobne konzultovať s vedúcou ŠJ, čo najskôr podajte informácie, najlepšie osobne.Za september ( teda 20.augusta), musia stravu zaplatiť všetky deti prijaté do MŠ na školský rok 2023/24.

Nezabudnite do poznámy, meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

Ak platíte za dve deti...treba uviesť v poznámke OBIDVE DETI, ICH MENÁ a TRIEDY. AK NEVIETE Ćíslo triedy, píšte názov symbolu ( 1.trieda veveričky, 2. trieda motýliky, 3. trieda žabky, 4. trieda včielky, 5. trieda lienky, 6. trieda sovičky).

 

                           na číslo účtu   SK05 7500 0000 0040 0842 1457

Variabilný 085

Platby za  stravu je nutné realizovať len bezhotovostným platobným stykom – trvalý príkaz, internetbanking, priamy vklad na účet  v 20.deň predošlého mesiaca.

Vyhlasovanie deň vopred najneskôr do 13:00 hod.

Preplatky stravného  budú vrátené na účet zákonného zástupcu  na konci školského roka.

Počas mesiacov júl, august je zákonný zástupca povinný zastaviť platby stravného.