„ MRAVČEKY“ - rozvoj grafomotoriky

 • Vytvárať základné predpoklady pre rozvíjanie zručnosti písania – rozvíjať hrubú a jemnú motoriku                             
 • Zlepšiť hrubú a jemnú motoriku rúk, zlepšiť jemnú motoriku prstov                                                            
 • Nadobudnúť prvé skúsenosti s používaním kresliaceho  nástroja a vedením jeho stopy – zvládnuť prípravné cviky na písanie     
 • Vedieť vytvoriť na podložke – papieri stopy kresliacim nástrojom podľa inštrukcie – rozvíjať napodobňovanie pri písaní       
 • Zamerať pozornosť na cieľavedomé rozvíjanie psychomotorických funkcií, ktoré sú v priamej súvislosti s grafickým prejavom    
 • Umožniť deťom napodobňovať grafomotorické vzory, ktoré vyžadujú, aby do ich grafického znázorňovania zapojili jemnú motoriku 
 • Do grafických cvičení zaraďovať aj tvarové prvky, ktoré sú predprípravou detského písania v ZŠ                     
 • Využívať hrové skupinové, párové a individuálne formy práce
 • Rozvíjať zručnosti a schopnosti dieťaťa                                                                                      
 • Rozvíjať  jemnú  motoriku ruky  činnosťami zameranými na obratnosť ruky, svalov a kĺbov, prstov a zápästia                   
 • Prevádzať uvoľňovacie cvičenia rúk, prstov, manipulačnými činnosťami s predmetmi                                             
 • Nacvičovať  správne držanie  písadla - poloha tela pri písaní, kreslení, umiestnenie papiera na stôl                         
 • Kresliť a inak stvárňovať uvoľnenou rukou  plynulým grafickým pohybom  grafické tvary                                       
 •  Správne používať  grafické nástroje v dominantnej ruke     
 • Napodobňovať a zaznamenávať  jednoduché grafické tvary podľa predlohy 
 • Pracovať s rôznorodým grafickým materiálom, orientovať sa na ploche papiera                                                  
 • Graficky zaznamenávať pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu / kývanie, hojdanie, mletie, navíjanie/,zápästia / horizontálne, vertikálne línie, slučky/ dlane a prstov / oblúčiky, lomená línia, vlnovka, osmička, „fiktívne písmo“/