POPOLATKY ZA ŠKOLU

Účet pre platenie školského príspevku:

Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným nariadením. 

 IBAN: SK27 7500 0000 0040 0842 1449 

Variabilný symbol - 330

Správa pre prijímateľa - meno  a priezvisko dieťaťa a uvádzajte aj triedu, do ktorej dieťa chodi. (príklad: XY 1. trieda)

Platba pre deti od 3 rokov s trvalým pobytom v meste Prešov 

mesačne sumou 20 € 

Platba pre deti od 3 rokov  bez trvalého pobytu v meste Prešov  

mesačne sumou 40 €

Platba pre deti do 3 rokov mesačne sumou   60 € 

Príspevok sa uhrádza v  1.deň  príslušného kalendárneho mesiaca