10.10.2018 00:00

ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY

Naša MŠ A. Prídavka od  školského roka 2016 – 2017 bola zapojená do environmentálneho celosvetového programu

ZELENÁ ŠKOLA. V tomto  období sme  si zvolili tému  ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY.

Prijali sme EKO-kódex, v ktorom sme sa zaviazali  starať sa o vtáčiky v zime, 

o rastliny a kvety v exteriéri a  interiéri školy. Vysádzali sme zeleninu a starali sa o ovocné stromy. 

Za tieto aktivity nás  hodnotiaca komisia ocenila   

diplomom "Na ceste k ZELENEJ ŠKOLE".

V školskom roku 2017/2018 sme pokračovali  v tomto projekte  a po doplnení úloh a aktivít 

do Environmentálneho akčného plánu, sme naďalej  zdokonaľovali exteriér aj interiér MŠ, 

skrášlili a vylepšili náš areál  za čo sme v roku 2018 boli ocenení 

 medzinárodným certifikátom "ZELENÁ ŠKOLA" a vlajkou Zelenej školy.

—————

Späť