22.03.2019 08:57

Oznam o zaradení dieťaťa do MŠ 2019

Riaditeľka Materskej školy na Ulici Antona Prídavka 1, Prešov, PaedDr. Beáta Holingová, týmto oznamuje, že

ŽIADOSŤ o zaradenie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2019/2020

si môžu zákonní zástupcovia detí vyzdvihnúť priamo v materskej škole,  

alebo ju nájdu na www.materska-skola-antona-pridavka-1-presov.sk

Termín odovzdania žiadostí je od 15. apríla  do 10. mája 2019 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie do materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná , nebude akceptovaná.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľovi materskej školy do 30. apríla príslušného roka alebo po dohovore .

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu so žiadosťou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

V prípade, že rodič zámerne neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku a môže viesť k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa na dobu, pokiaľ rodič nepredloží všetky potrebné lekárske potvrdenia.

Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského roka riaditeľka podľa veku, na základe osobitosti a vyspelosti dieťaťa, podľa kapacity jednotlivých tried. Počas školského roka môže riaditeľka v nevyhnutnom prípade preradiť detí z jednej triedy do druhej, ak to kapacita tried dovoľuje. Rodičovi v takomto prípade oznámi dôvod a termín preradenia riaditeľka osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roka je v právomoci riaditeľky, písomné rozhodnutie o preradení sa nevyhotovuje, zmena sa vyznačí v dokumentácií príslušných tried.

 

Kritéria prijímania detí do Materskej školy:

Materská škola prijíma deti na nový školský rok 2017-2018 podľa nižšie uvedenej stupnice:

1. Deti s odloženou školskou dochádzkou a deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

2. Deti, ktoré boli zapísané v čase od 16. 4 do 11. 5. v aktuálnom roku a neboli prijaté

3. Deti, ktoré dovŕšili 4 roky

4. Deti, ktoré dovŕšili 3 roky

5. Dieťa, ktoré má súrodenca na materskej škole

6. Deti, ktoré dovŕšili 2 roky k 1.septembru

 

—————

Späť