PROJEKTY ŠKOLY

 
FAREBNÁ JESEŇ 

Celoškolský týždenný projekt  každoročne prebieha vo všetkých triedach našej MŠ. Garantom spoločných akcií je  p. učiteľka Božena Kaščáková v spolupráci s p. učiteľkou Júliou Hanobíkovou.

Cieľom  projektu je umožniť deťom prostredníctvom netradičných edukačných aktivít, poznávať,rozlíšovať a pomenovať ovocie, a plody jesene, priradzovať a pomenovávať farby na  ovocí, zelenine, plodoch a listoch jesene, rozvíjať u detí jemnú motoriku a tvorivosť.

Každý deň sa rozprávame o rôznych plodoch jesene a zaoberáme inou farbou.  V spolupráci s rodičmi je príslušnej farbe prispôsobené aj oblečenie detí. Vytvárame v triedach produkty z rôzneho materiálu,v spolupráci s rodičmi vytvárame výstavky ovocia, zeleniny a plodov jesene v šatniach, výzdobujeme školský  dvor detskými  spoločnými prácami (vyplňame  plochu obrázkov rozmanitým odpadovýma prírodným materiálom). Záver projektu tvorí spoločná aktivita všetkých detí pod názvom "Deti deťom", v ktorej sú deti oblečené v určenej farbe a v rozprávkovo motivovanom programe sa každá trieda predstaví krátkym tanečným, hudobným alebo dramatickým vystúpením.                                        

ZDRAVÝ ÚSMEV 

Projekt Zdravý úsmev sa uskutočňuje každoročne vo vybraných triedach - za pomoci Fakulty zdravotníctva a školských asistentiek zubnej starostlivosti.Cieľom projektu je:výchova k ústnemu zdraviu u detí  formou opakovaných cvičení, 6 krát v jednom školskom roku v jednej triede. Cieľom cvičení je viesť deti k  správnej starostlivosti o zuby a ďasná a na základe poznania príčiny vzniku ochorenia a vlastnou samozodpovednosťou postupne prispieť k zníženiu kazivosti zubov.

DEDKO, BABKA POĎ SA SO MNOU HRAŤ 

Pod týmto názvom už tradične   v októbri, v rámci mesiaca úcty k starším,  organizujeme "Deň otvorených dverí".  Deti sa na úvod predstavia starým rodičom krátkym kultúrnym programom, potešia ich malým vlastnoručne vyrobeným darčekom. Potom si už dedkovia a babičky vychutnávajú hry s deťmi , ktoré mnohým pripomenú vlastné detstvo. Súčasťou týchto hier bývajú aj tvorivé dielničky, kde deti spoločne so starými rodičmi vytvárajú výrobky z jesenných plodov.

 

ROZPRÁVKOVO

V mesiaci marci prebieha celoškolský týždenný projekt pod názvom "ROZPRÁVKOVO"  vo všetkých triedach školy .Cieľom projektu je prostredníctvom kníh a rozprávok  cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnostné vlastnosti detí, ich kontakt  so svetom duševných činností ľudí,  vnímanie a uplatňovanie hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry. Edukačnými aktivitami učíme deti vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami (výtvarne, hudobne, dramaticky, hudobno-dramaticky) pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla. Vyvrcholením tohto úsilia je spoločná dvojdňová aktivita pod názvom "Deti deťom" ktorej koordinátorom bola do roku 2014 p. učiteľka Mária Petrásková.Od roku 2015 je koordinátorom projektu p. učiteľka  Bc.Margita Kušnírová. Deti jednotlivých tried sa predstavia ostatným deťom s vlastným hudobno dramatickým spracovaním obľúbenej rozprávky. Sprievodným podujatím je aj výstavka  výtvarných a pracovných činností detí v šatniach na tému "Kniha -  moja kamarátka"  a "Z rozprávky do rozprávky"

DEŇ ZEME

V apríli sa v našej MŠ uskutočňuje spoločná akcia na školskom dvore, aby sme si pripomenuli Deň Zeme rôznymi enviromentálnymi hrami a činnosťami.Tento deň je však iba vyvrcholením celoročnéj výchovno edukačnéj práce s deťmi, ktorej cieľom je rozvíjanie environmentálneho  cítenie  u naších detí. Environmentálne  cítenie to znamená byť citlivý na aktuálny stav prírody a prejavy ničenia prírody a životného prostredia, preto  sa deti v priebehu roka rozličnými veku primeranými aktivitami oboznamujú s potrebou ochrany životného prostredia, potrebou recyklácie odpadu. Už niekoľko rokov sa úspešne zapájame do súťaže "Hlinikový skarabeus", ktorú v roku 1995 vyhlásila skupina nadšencov zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Prešove. Názov súťaže je odvodený od chrobáka skarabea, ktorý si gúľa svoju guličku a takisto je to aj z hliníkom. Aby sme urobili guľočku, musíme mať len čistú hliníkovú fóliu, lebo inak by sa nám gulička rozpadla. Tiež sa zapájame do súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s r. o. zberom hliníkových vrchnákov "Sabi".

SPIEVAJME SI PRE RADOSŤ

Projekt "Špivanečky mojo" alebo "Spievajme si pre radosť" je školská prehliadka ľudových piesni v podaní malých spevákov z našej MŠ. Uskutočňuje  už od roku 2011, kedy hlavným koordinátorom  projektu bola p. učiteľka PhDr.Magdaléna Mesarčová. V roku 2015 prevzala garanciu p. učiteľka Lýdia Pastorová.Cieľom projektu je nielen vyzdvihnúť spevácke zručnosti a  odvážne vystupovanie vybraných detí z jednotlivých tried, ale hlavne udržiavať a rozvíjať ľudové zvyky a tradície nášho rodného šarišského regiónu.V závere si všetky deti zaspievajú jednu spoločnú pieseň a vystupujúce deti sú za spevácke zručnosti a  odvážne vystupovanie ocenené diplómami a drobnými darčekmi od riaditeľstva školy.