CHARAKTERISTIKA MŠ 

Milí rodičia, milí návštevníci našej stránky

                Zameranie našej materskej školy vychádza z hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým je dosiahnutie optimálnej perceptuálno – motorickej, kognitívnej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

CIELE A PROFILÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY:
 
Strategický cieľ: Vytvoriť podmienky na šťastné detstvo, sebapoznania a uplatnenia každého dieťaťa v materskej škole plnej pozitívnych zážitkov.
 
Regionálna a environmentálna profilácia
 
Cieľ: Rozvíjať u detí environmentálne cítenie a utvárať národné povedomie prostredníctvom ľudových tradícií a ľudovej slovesnosti.
-  „ Zelená škola“ -   projekt rozvíjajúci environmentálne cítenie
 
Športová profilácia a orientácia na zdravý životný štýl
 
 Cieľ: Prostredníctvom pohybu rozvíjať radostné prežívanie pohybovej činnosti a pozitívnu stimuláciu všestranného vývinu dieťaťa. 
-  „ Zdravá škola“ -  výchova k pohybu, športu a zdravému životnému štýlu
 
Jazyková profilácia so špecializáciou na oboznamovanie sa s anglickým jazykom
 
Cieľ: Prostredníctvom vzdelávacích programov oboznamovať sa s anglickým jazykom a získať dobrý základ pre ďalšie štúdium na základných školách.
- „ Jolly Phonics“ a „Skoré Začiatky“ -  oboznamovanie s anglickým jazykom
 
 
Spĺňať vytýčené strategické ciele a profiláciu našej materskej školy nám umožňuje realizácia podporných projektov:
 
Farebná jeseň, Predplavecká príprava, DOD – Dedko, babka, poď sa so mnou hrať, Vianočná besiedka, Snehová škôlka, Z rozprávky do rozprávky, Deň Zeme, Spievame si pre radosť, Týždeň v pohybe, Deň mlieka a výživy, Tanečné kreácie, Karneval, Deti deťom, Zdravý úsmev, Recykluj a vyhraj, Tvorivé dielne.
Spoluúčasť majú aj pravidelné profesionálne detské  predstavenia a zábavné programy pre rodičov a detí.
 
Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu pod názvom:
 

 SEDEM PREMIEN SEDMOKRÁSKY

Vymedzené vzdelávacie oblasti sú postačujúce na to, aby pokryli celý komplex všeobecného vzdelávania a kultúrnej gramotnosti, takže akákoľvek potenciálna inovácia obsahu vzdelávania je realizovateľná v nich samotných.